Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun tarpeen eli varhaiskasvatuspäivien määrän mukaan.

Varhaiskasvatuksen maksut on päivitetty 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatusta käyttävä lapsi. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta, eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.  Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

Varhaiskasvatusmaksua perittävää maksua määrittäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan, sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio – tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Tulonselvitys tehdään toimittamalla tositteet tuloista varhaiskasvatuksen alkaessa tai tulonmuutoksen ajankohtana. Tuloina huomioidaan mm. bruttopalkka lomarahoineen, eläke, työttömyyskorvaus, elatustuki, korko- ja osinkotulot, vuokratulot, äitiys- tai vanhempainraha sekä laskennallinen metsätulo.