Päätöksenteko

Kunnan päätöksentekoprosessi voidaan jakaa karkeasti viiteen eri vaiheeseen: vireilletuloon, valmisteluun, päätöksentekoon, tiedoksiantoon ja toimeenpanoon.

Vireilletulo ja valmistelu

Asian vireilletulosta alkaa viranomaisen käsittelyvelvollisuus. Viranomaisella on velvollisuus käsitellä ja antaa päätös asianmukaisesti vireilletulleessa asiassa.  Asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Viranomaisen suostumuksella asian saa panna vireille myös suullisesti.

Hallintoasian valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat asiat. Kunnan toimielinten asioiden valmistelusta on säädetty kuntalaissa. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Asianosaiselle on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Valtuuston päätettäväksi tulevat asiat valmistelee kunnanhallitus. Kunnanhallituksen sijasta valmistelu voi kuulua lain erikseen tarkoittamissa asioissa tilapäiselle valiokunnalle tai tarkastuslautakunnalle. Muissa toimielimissä asiat valmistellaan toimielimen ratkaistavaksi esittelijän johdolla. Esittelijä vastaa valmistelun asianmukaisesta suorittamisesta ja on valmistelun perusteella velvollinen tekemään asiassa toimielimelle päätösehdotuksen.


Tiedottaminen ja toimeenpano

Päätöksenteon jälkeen viranomainen on velvollinen antamaan tiedoksi tekemänsä päätöksen ja perustelut asianosaiselle sekä muulle, jolla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla. Päätöksen tiedoksisaanti on päätöksen muutoksenhakuajan alkamisen edellytys ja siten myös välttämätön päätöksen lainvoimaisuuden kannalta.

Päätöksen täytäntöönpanolla toteutetaan päätöksen oikeus- ja tosiasialliset vaikutukset. Kunnanhallitus tekee erillisen päätöksen valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kunnallisvalituksen piiriin kuuluvissa asioissa päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Hallintovalitusasioissa päätös voidaan panna täytäntöön vasta kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä