Esi- ja perusopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että perusopetuksen alkuvuosien opetukseen. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisen oppimiskokemuksen avulla.

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Perusopetuksen aloittaneilla tarkoitetaan syksyllä koulunkäyntinsä ensimmäisellä vuosiluokalla aloittaneita oppilaita, jotka ovat tuolloin pääosin seitsemänvuotiaita.

Kuvassa alakoululaiset seisovat rivissä urheilukentällä.