Lupa-asiat ja lomakkeet

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen.

Rakennustarkastaja myöntää luvat mm. omakotitaloihin, varastoihin, loma-asuntoihin, saunoihin yms. Rakennustarkastaja suorittaa myös lupiin liittyvät katselmukset.

Rakennus- ja tiejaosto päättää isoimmista rakennusluvista, esim. teollisuushallit ja navetat.

Rakennus- ja tiejaoston kokoukset pidetään tarpeen vaatiessa, noin joka kolmas kuukausi. Rakennustarkastaja käsittelee lupa-asiat niiden tulojärjestyksessä. Jokainen lupa-asia vaatii valmistelun, joten jätä lupahakemukset ohjeiden mukaan täytettynä liitteineen hyvissä ajoin ennen aiottua töiden aloittamista.

Töiden aloittamisesta on välittömästi ilmoitettava rakennustarkastukseen.


Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu tämän lain mukaiseen katusuunnitelmaan tai yleisistä teistä annetun lain (243/1954) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin asetuksella.


Toimenpideilmoitus

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.


Rakennus- ja toimenpidelupahakemusten liitteet:

Rakennus- ja/tai toimenpidelupahakemuksen lisäksi tarvitaan erilaisia liiteasiakirjoja hankkeen laajuudesta ja laadusta riippuen:

Tavallisesti rakennusluvan hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • lupahakemus (kaikki omistajat allekirjoittavat tai valtakirja)
 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (esim. lainhuutotodistus)
 • selvitys naapureille tiedottamisesta
 • karttaote/asemakaavakarttaote
 • tontin rakennettavuusselvitys (pohjatutkimus ym.)
 • rakennushankeilmoitus (RH1-lomake, jokaisesta rakennuksesta erikseen)
 • piirustukset kahtena sarjana (asema, pohjat, julkisivut, leikkaukset, hormi
 • hakemus vastaavasta työnjohtajasta
 • tarvittaessa hakemus erityisalan työnjohtajasta (KVI- ja sähkötyöt)
 • suunnitelmat talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla
 • energiatodistus (ks. tarkemmat määräykset täältä)

Rakennusluvan alaisten töiden ilmoittaminen Verohallinnolle

Kotitalouksien on tehtävä rakentamisilmoitus Verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä, myös euromäärältään vähäisistä töistä tiedot pitää antaa.  Tiedot on annettava sekä ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönottokatselmusta että ennen loppukatselmusta. Kaikki sopimukset ja maksetut laskut kannattaa säästää, sillä niitä tarvitaan rakennusilmoituksen antamiseen. Itse tehtyä ja talkootyötä ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitukset annetaan Omaverossa kohdassa Kaikki verolajit, Muut ilmoitukset, Tee kotitalouden rakentamisilmoitus. Lisätietoa aiheesta www.vero.fi 


Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.


Rakennuksen purkaminen

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.


Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Rakentaminen voi edellyttää myös muita lupakäsittelyjä. Ennen kuin varsinainen rakennus- tai toimenpidelupa voidaan myöntää, voi olla tarpeen hakea poikkeamishakemus tai suunnittelutarveratkaisu. Edellä mainitut tulevat sovellettaviksi, mikäli esim. halutaan poiketa asemakaavan määräyksistä tai rakentaa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Rantojen suunnittelutarpeesta poikkeaminen edellyttää myös poikkeamislupaa.


Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee ympäristösuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupapalvelut järjestetään Suupohjan kuntien yhteistyönä ja palvelun vastuukuntana toimii Kauhajoen kaupunki, jossa maa-ainesasioita hoitaa ympäristötarkastaja Sari Tallgren, 040-487 7043, sari.tallgren@kauhajoki.fi