Vaikuttamistoimielimet

Elinkeinotoimikunta

Isojoella on kunnanhallituksen alla toimiva elinkeinotoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on yritystoimintaan liittyvien asioiden valmistelu sekä tonttialueiden ja maa- ja metsätilojen kauppojen valmistelu. Elinkeinotoimikunta käy vuosittain kehityskeskustelut Isojoen Yrittäjät ry:n kanssa. Elinkeinotoimikunta ratkaisee ryhmän ulkopuolisten osallistumisen kokouksiinsa tapauskohtaisesti.

Valtuustokaudelle 2021 – 2025 elinkeinotoimikuntaan on valittu:

 • Yritys-elinvoimakoordinaattori, pj.
 • Toni Hautala
 • Matti Saarikoski
 • Anna Alakortes
 • Tekninen johtaja, siht.
 • Yrittäjäyhdistyksen edustaja

Rakennus- ja tiejaosto

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii viisijäseninen rakennus- ja tiejaosto. Kunnanhallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kolme varsinaista jäsentä. Kunnanhallitus valitsee jaostoon lisäksi vähintään neljä varajäsentä, jotka on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Valtuustokaudelle 2021 – 2025 rakennus- ja tiejaostoon on valittu seuraavat henkilöt:

 • Janne Akseli (Pj.)
 • Maarit Suomi
 • Ari Kuusimäki
 • Sakari Halkoaho
 • Janika Halkola (Vpj.)

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

 1. Jukka Junttila
 2. Anu Sakari
 3. Karita Villamo
 4. Jorma Rantala

Nuorisovaltuusto

Nuorisolaki ja kuntalaki säätävät nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta kunnan toimintaan liittyen. Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Isojoen nuorisovaltuuston toimikausi päättyi 2020, eikä uutta nuorisovaltuustoa ole toistaiseksi valittu ehdokkaiden puutteen vuoksi.

Lue lisää Isojoen nuorisovaltuuston toiminnasta täältä.


Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuntalain 27-28 §§:n mukaan ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto.

Neuvosto  toimii linkkinä kunnan päätöksenteon ja vanhusten ja vammaisten välillä. Toiminnalla halutaan turvata kohderyhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet paikallisessa päätöksenteossa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on asiantuntijaelin vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa paikallistasolla. Neuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa tulee olla edustettuina ikääntynyt väestö ja vammaiset henkilöt, omaiset ja järjestöt sekä kunnan eri hallintokuntien viran- ja toimenhaltijoita. Kunnanhallituksen edustus vanhus- ja vammaisneuvostossa parantaa ajankohtaista tietojen vaihtoa.

Isojoella vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ovat toimikaudella 2017-2021 olleet eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden järjestöjen edustajia. Neuvostossa on ollut nimettynä myös kunnanhallituksen edustaja, lisäksi kokouksiin on osallistunut kunnanjohtaja. Sihteerin tehtävää on hoitanut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvostoon nimeämä jäsen.

Harju-Keturi Päivi
Herrala Saara, puheenjohtaja
Jokela Anita, sihteeri
Penttinen Lea
Pitkäkoski Tiina
Saari Anna-Liisa
Taipale Saini
Uusitalo Anni
Kunnahallituksen edustustaja kaudelle 2021 – 2025 Jorma Rantala.