Luottamuselimet

Kunnan keskeisiä toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat sekä vaikuttamistoimielimet.

Kunnanvaltuusto ja -hallitus

Valtuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa, tekee strategiset linjaukset ja vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se päättää muun muassa kuntastrategiasta, hallintosäännöstä sekä talousarviosta- ja suunnitelmasta. Kuntalaiset äänestävät kuntavaaleissa valtuustoon valittavat valtuutetut ja varavaltuutetut.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet

Lautakunnat valmistelevat ja päättävät niille osoitetut asiat, minkä lisäksi ne valmistelevat hallitukselle ja valtuustolle lautakuntien hallinnonaloihin kuuluvat asiat. Lautakuntien alainen virkahenkilöstö valmistelee ja esittelee päätettävät asiat lautakunnille sekä vastaa lautakunnissa päätettyjen asioiden toimeenpanosta.

Kunnan lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä ovat vammais- ja vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten, yhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Neuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten ja ikääntyneen väestön vaikuttamismahdollisuudet kunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon asioissa, jotka koskevat tätä kohderyhmää.

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, joiden tehtävänä on ajaa kunnassa paikallisten nuorten etuja.