Kaavoitus ja kartat

Kaavoitus

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan asuinalueiden, työpaikkojen, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen kaava-alueille.

Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Kaavatasot

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli kaikki teemat yhdistävälle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Maakuntaliitto on aloittaneet maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt keväällä 2020. Nykyisen maakuntakaavan merkintöjen ja määräysten ajanmukaisuuden selvittämiseksi on meneillään maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi (2020). (pdf)

Arvioinnin tarkoituksena on luoda kokonaiskuva maakuntakaavan nykyisten merkintöjen uudistamistarpeesta ja toteutumisesta. Etelä-Pohjanmaalla on voimassa kokonaismaakuntakaavan lisäksi useita vaihemaakuntakaavoja ja niiden muutoksia. Voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on vahvistettu vuonna 2005. Maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina tulevassa maakuntakaavan uudistamisessa.

Uuden maakuntakaavan laadinnasta päättää myöhemmin maakuntavaltuusto.

Yleiskaava on kunnan maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaavoilla ja ranta-asemakaavoilla määritellään alueen käyttötarkoitus: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatimisesta vastaa maanomistaja. Yksityinen maanomistaja voi laatia ranta-asemakaavaehdotuksen, jonka hyväksymiskäsittely tapahtuu kunnassa.

Rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa, ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yhdestä vuodesta useisiin vuosiin.

Kartta

Karttaselain, mistä löytyy asemakaava-alueet