Sosiaali- ja vammaispalvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä järjestää sosiaali- ja vammaispalvelut niitä tarvitseville henkilöille Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kuntien alueella. Asiakkaiden käytössä ovat monipuoliset palvelut, joita on saatavilla asiakkaan yksilöytyjen tarpeiden mukaan. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Tämän sivun linkkilistasta löydät kaikki kuntayhtymän tarjoamat sosiaali- ja vammaispalvelut.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön perustehtävä on aikuissosiaalityön palvelujen tuottaminen ja kehittäminen liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aikuissosiaalityöhön kuuluu:

  • Asiakkaan sosiaalisen elämäntilanteen, kuntoutumisen ja työllistymisen esteiden selvittäminen ja palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa
  • Sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • Aktivointisuunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvojan kanssa
  • Motivointi, ohjaus ja tuki työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, koulutukseen, työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan
  • Asiakkaan kuntoutusprosessia tukevien verkostojen ja palveluiden luominen ja niiden kanssa toimiminen niin, että asiakas saa tarvitsemansa tuen
  • Eläkeselvittely yhteistyössä terveydenhuollon kanssa
  • Asiakkaan yksilölliseen elämäntilanteeseen perustuva täydentävän / ehkäisevän toimeentulotuen päätösten tekeminen
  • Vaikeassa elämäntilanteessa tukeminen, psykososiaalinen tuki
  • Taloussosiaalityö, jossa tehdään henkilökohtaista taloussuunnitelmaa ja etsitään yhdessä keinoja paremman taloudenhallinnan saavuttamiseksi.
  • Riippuvuustyö

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Vammaispalveluilla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haettaessa ja niitä yksilöllisesti myönnettäessä arvioidaan, minkälainen vamma ja siitä aiheutuva haitta henkilöllä on ja minkälaisin keinoin voidaan tästä vammaisuudesta aiheutuvia haittoja poistaa tai mahdollistaa henkilön osallistuminen jokapäiväiseen elämään. Laitoshoitopalveluja tuottaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

Lue lisää vammaispalveluista LLKY:n kotisivuilta.


Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.


Kriisiryhmä ja -puhelin

Kriisipuhelimessa puhelinvuorossa oleva kriisiryhmäläinen ottaa vastaan avuntarve- ja yhteydenottopyynnöt viranomaisilta ja yksityishenkilöiltä. Asianomaisiin otetaan yhteyttä ja sovitaan mahdollisesta ryhmämuotoisen kriisiavun järjestämisestä.

Ryhmämuotoinen jälkipuinti voidaan järjestää tilanteissa, jotka joko uhkaavat tai joissa menetetään ihmishenkiä, esim. liikenneonnettomuuden, tulipalon, itsemurhan, väkivallan, tapaturmaisen tai äkillisen kuoleman seurauksena. Ryhmään kutsutaan henkilöitä, joita tapahtuma koskettaa.

Kriisipuhelin päivystää numerossa 040 824 4207